Nhận tin từ LIN


The Forest Vietnam

Giáo dục; Môi trường & Thiên nhiên; Phát triển Cộng đồng;

301 lô 8, cư xá Thanh Đa, p.27, Bình thạnh

0905135761

contact@theforestvn.com

Dự án:
Trường Rừng
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: Tổng kinh phí: 180,953,000
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
chuyển khoản hoặc tiền mặt (liên hệ đại diện của dự án)

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký