Nhận tin từ LIN


DEVANS

Lĩnh vực khuyết tật; Lĩnh vực trẻ em; Quyền con người;

DEVANS

0938444865

debaminishow2020@gmail.com

Dự án:
ĐỀ BA 2020
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 10.000.000đ trở lên
Hiện vật: Qùa tặng, nhu yếu phẩm cho trẻ em,...
Khác: Truyền thông
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Chuyển khoản Ký gửi

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký