Nhận tin từ LIN


LƯU LẠC HỘI

Môi trường & Thiên nhiên; Nghệ thuật, Văn hóa & Nhân văn; Phát triển Cộng đồng;

888 Đại Lộ Bình Dương

0968682733

lannguyenbinh1@gmail.com

Dự án:
LƯU LẠC HỘI
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 100 triệu vnđ
Hiện vật: tấm lòng
Khác: Tình nguyện viên tâm huyết vui vẻ
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Tùy tấm lòng của nhà tại trợ

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký