Nhận tin từ LIN


XUÂN TÌNH NGUYỆN 2020 KHOA NGỮ VĂN PHÁP TRƯỜNG ĐHKHXH&NV

Phát triển Cộng đồng;

Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức

0358208289

xtnnvp2019@gmail.com

Dự án:
NÉT VẼ TÔ XUÂN
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 5.000.000 VNĐ
Hiện vật: Màu, cọ,..
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Chúng tôi tiếp nhận các khoản tài trợ thông qua hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt sau khi thực hiện việc ký thỏa thuận với Nhà tài trợ (nếu cần) Liên hệ: Trương Hoàng Lan - Đội trưởng chiến dịch. Email chiến dịch: <a href="mailto:xtnnvp.ussh@gmail.com" class="linkified">xtnnvp.ussh@gmail.com</a> Fanpage chiến dịch: <a href="https://www.facebook.com/xuantinhnguyen2018/" class="linkified" target="_blank">https://www.facebook.com/xuantinhnguyen2018/</a> SĐT: 0358208289

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký