Nhận tin từ LIN


CLB Club de Volontariat Social - CVS

Phát triển Cộng đồng;

Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức

0358208289

xtnnvp2019@gmail.com

Dự án:
XUÂN TRẺ THƠ
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 15.000.000VNĐ/15 suất
Hiện vật: sách, vở, cặp, xe đạp,....
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
CLB TÌNH NGUYỆN tiếp nhận các khoản tài trợ thông qua hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt sau khi thực hiện việc ký thỏa thuận với Nhà tài trợ (nếu cần) Liên hệ: Trương Hoàng Lan - phụ trách Đối ngoại chiến dịch. Email chiến dịch: <a href="mailto:xtnnvp2019@gmail.com" class="linkified">xtnnvp2019@gmail.com</a> Fanpage chiến dịch: <a href="https://www.facebook.com/xuantinhnguyen2018/" class="linkified" target="_blank">https://www.facebook.com/xuantinhnguyen2018/</a> SĐT: 0358208289
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...