Nhận tin từ LIN


The 8760+ Project

Lĩnh vực trẻ em; Phát triển Cộng đồng;

Thành phố Hồ Chí Minh

0931870687

the8760plusproject@gmail.com

Dự án:
"Bật"
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 10,000,000 VND
Khác: Venue diễn ra buổi Workshop
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Liên hệ: - Bảo Anh (ban Đối ngoại): 0938928581 - Thế Duy (ban Nhân sự): 0931870687
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...