Nhận tin từ LIN


LGBTUP QUẢNG BÌNH

Giáo dục; Giới tính; Phát triển Cộng đồng; Quyền con người; Khác;

Quảng Bình

01652794896

lgbt.up.quangbinh@gmail.com

Dự án:
QUBI PRIDE 2018
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 14.500.000 VNĐ
Hiện vật: Tài liệu, vật phẩm, voucher, văn phòng phẩm, máy-màn hình chiếu, loa đài, v.v..
Khác: Địa điểm, in ấn, truyền thông, design, v.v..
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Liên hệ: Võ Quang Ngọc (Wind) SĐT: 0165 279 4896 - 0917 607 734 Email: <a href="mailto:lgbt.up.quangbinh@gmail.com" class="linkified">lgbt.up.quangbinh@gmail.com</a>
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...