Nhận tin từ LIN


MẶC project

Giáo dục; Lĩnh vực trẻ em;

Hà Nội, Việt Nam

0986747610

tcmacproject@gmail.com

Dự án:
MẶC project
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 7 triệu VNĐ trở lên
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Nhà tài trợ tiền mặt thanh toán bằng tiền mặt cho đại diện của ban tổ chức. Địa điểm thanh toán do ban tổ chức và nhà tài trợ thỏa thuận. Thời gian thanh toán không muộn hơn 3 ngày sau khi ký hợp đồng tài trợ. Nhà tài trợ sẽ nhận lại phiếu xác nhận từ ban tổ chức .

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký