Nhận tin từ LIN


The Sciencephile

Giáo dục;

không có

0903626194

thesciencephile@gmail.com

Dự án:
NGÀY HỘI KHOA HỌC 2018: SCI-CATCHER
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 10 000 000VND
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Thông tin chi tiết về hồ sơ dự án cũng như các quyền lợi nhận được xem tại đây: <a href="https://drive.google.com/open?id=1ogj64JtwTpJtlNX-UxuUMc4yEmD9Y-UB" class="linkified" target="_blank">https://drive.google.com/open?id=1ogj64JtwTpJtlNX-UxuUMc4yEmD9Y-UB</a>

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký