Nhận tin từ LIN


Argo Navis

Giáo dục; Phát triển Cộng đồng;

469 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3.

01679985270

info@argonavis.vn

Dự án:
SUSTAINABLE WORKCAMP in DA LAT
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 70.000.000
Hiện vật: Tập vở
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Thông tin chi tiết xin liên hệ qua email <a href="mailto:info@argonavis.vn" class="linkified">info@argonavis.vn</a>

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký