Nhận tin từ LIN


CLB Kỹ Năng Trẻ tỉnh Khánh Hòa

Giáo dục;

02

01659034386

kiet53xd1.ntu@gmail.com

Dự án:
Sân Chơi miễn phí cho trẻ em
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 25.000.000
Hiện vật: các vật dụng làm trò chơi như lốp xe oto, ốc vít, sơn, gỗ bạch đàn... các vật dụng như búa, rựa, cưa, mỏ lết, đục, ...
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
tiền mặt hoặc chuyển khoản, hoặc hiện vật.
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...