Nhận tin từ LIN


Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Cộng đồng Ánh Dương

Giáo dục; Giới tính; Lĩnh vực phụ nữ; Lĩnh vực trẻ em; Môi trường & Thiên nhiên; Nhà ở; Phát triển Cộng đồng; Y tế sức khỏe;

Tỉnh lộ 930, Khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

+84 2933 871 869

anhduong.longmy@gmail.com

Dự án:
VUI ĐẾN TRƯỜNG
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 85,000,000 VNĐ
Hiện vật: Xe đạp
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Tiền mặt/chuyển khoản Hiện vật (xe đạp)

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký